Cikkek

 Általános szerződési feltételek az állás365.hu webportálon.

 

I. A felhasználási feltételek tartalma

 

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a PWEB-DESIGN - Gárdonyi Helga ev. 7261, Taszár LTP 22. továbbiakban: Szolgáltató által üzemeltetett Webportál (http://www.allas365.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

  2. Felhasználónak minősül a Webportál látogatója, illetőleg mindenki, aki az allas365.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

  3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Webportál és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, stb.) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 

 1. A Szolgáltatás célja, hogy segítse az álláskeresőket abban, hogy megtalálják a nekik legmegfelelőbb állást. A munkaadóknak pedig lehetőséget ad arra, hogy álláshirdetéseket adjanak fel, ezáltal megtalálják a nekik legmegfelelőbb munkaerőt.

 
III. A szolgáltatás részletei, a regisztráció

 

 1. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Álláskeresőknél: (Vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, e-mail cím, jelszó). Munkaadóknál: (Cégnév, vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, e-mail cím, jelszó) A regisztrációs adatok megadását, illetve a feltételek elfogadását követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy módosítsa a regisztrációs feltételeket, illetve a Felhasználótól a regisztráció során megadott adatai tekintetében az adatok aktualizálását, vagy kiegészítését kérje. A regisztrációs feltételek elfogadása a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások, illetve funkciók használatának előfeltétele, ami egyben a Szabályzat elfogadását is jelenti.

  2. Csak Regisztrált felhasználók számára érhető el számos funkció. (profil szerkesztése, álláshirdetések feladása)  

  3. Hírlevél - A regisztrált Felhasználó Hírlevelet kap. A Hírlevél reklámot is tartalmazhat. A Hírlevélről a Felhasználó a saját fiókja útján, bármikor, korlátozások nélkül leiratkozhat.

  4. A Felhasználó garantálja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot és nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. A Felhasználó felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés

 • nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket

 • jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat

 • üzleti-, vagy magántitkokat

 • megtévesztő jellegű adatokat

 • bűncselekményre felbujtást

 • szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket

 • reklámot

 • olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására

 • amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra

 • súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók

 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak

 • egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak

 • elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik

 • vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

  5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az allas365.hu bármely tartalmi elemét - ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is - bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat, reklámot helyezzen el. Akkor is, ha nem tartalmazza a valóságnak megfelelő adatokat a feladott álláshirdetés. Esetleg hiányos vagy értelmezhetetlen információt tartalmaz vagy egy álláshirdetésben több fajta állást is kínál.

 6. Állásajánlatonként egy pozíció hirdethető meg egy munkavégzési helyre vonatkozóan, valamint a hirdetésben TILOS más hirdetésekre hivatkozni ami nem az adott hirdetéssel összefüggő!

 7. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó megrendelése szerint igényelt egy, több, vagy valamennyi kategóriában hozzáférést biztosít a Weboldal regisztrált felhasználói által feltöltött önéletrajz-adatbázishoz, lehetővé teszi továbbá különböző szűrési szempontokat alkalmazó integrált keresés, valamint kulcsszavas keresés alkalmazását a megrendelt kategóriák vonatkozásában.

 8. A Szolgáltató a hozzáférési jogot a megrendelt szolgáltatás ellenérték megfizetését követően (jelenleg ingyenesen) nyitja meg a felhasználó számára. A felhasználó az önéletrajz-adatbázishoz a felhasználói neve és jelszava megadásával kap nyers hozzáférést.

 9. A felhasználó köteles az e-mail címet és jelszót megvédeni a jogtalan felhasználástól. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem visel azért, ha illetéktelen személyek bármely módon felhasználják a bejelentkezési nevet és a jelszót. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint részére átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját, vagy állást kínáló megbízója munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel, azokat senkinek sem bocsátja rendelkezésére, illetve minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ezen adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek és azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen.

 10. A felhasználó azt is tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kialakított önéletrajz-adatbázis Szolgáltató szerzői jogának tárgyát képezi, és a szerzői joggal összefüggő törvények védelme alatt áll. Az önéletrajz-adatbázissal kapcsolatos kötelezettségek, tilalmak jelen szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak. Az önéletrajzokat a felhasználók által feltöltött formátumban (doc, rtf, pdf) Partner saját gépére lementheti, azonban azokat a megrendelt önéletrajz adatbázis szolgáltatás időtartamának lejáratát követő 30 napnál hosszabb ideig a gépen nem tárolhatja.

  11. Egy cég vagy magánszemély csak 1 regisztrációval szerepelhet az allas365.hu webportálon. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy többszörös regisztráció esetén azonnal törölje a manipulatív regisztrációt!

 

IV. Álláskeresőkkel való kapcsolat

 1. A felhasználó, illetve a meghirdetett állást kínáló ügyfele a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező, illetve adatbázisban szereplő álláskeresőket kizárólag konkrét, valós, a felhasználót, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg.

 2. Az álláshirdetésre jelentkező álláskeresővel kizárólag az adott állással kapcsolatban vehető fel a kapcsolat. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni a küldő társaság nevét. A megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az a Szolgáltatótól, vagy a Weboldalról érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a Szolgáltató és a felhasználó kapcsolatáról.

 3. Önéletrajz-adatbázis hozzáférés esetén a felhasználó kizárólag a hozzáférés időtartama alatt és csupán az aktív, a Weboldalon a hirdetés kiküldésének napján szereplő, a hirdetésben támasztott elvárásoknak potenciálisan megfelelő munkakeresőkkel veheti fel a kapcsolatot.

 4. A felhasználó az önéletrajz-adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megismert adatokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet, fentiektől eltérő célból a munkakeresőket nem keresheti meg sem a felhasználó, sem más harmadik személy. Így tilos kéretlen reklámüzeneteket küldeni a munkakeresőknek, vagy a Weboldal volt munkakeresőinek, a felhasználó szolgáltatásai (további állásajánlatok, tanfolyam, képzés, munkaerő-közvetítés stb.) igénybevételét, hírlevélre történő feliratkozást ajánlani, hozzájárulást kérni reklámüzenetek, hírlevelek küldéséhez, ismerősnek, barátnak, vagy bármely harmadik félnek történő továbbküldését kérni a felhasználótól stb.


V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását, illetve törlését.


VI. Felelősségi kérdések

 

 1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban ("AS IS")nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 2. Bármely adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

 4. A Szolgáltatás használatáért - ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Saját Adatlap szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt - kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

 7. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 8. A felhasználó garantálja, hogy az általa közzétett hirdetésben szereplő céglogót sajátjaként azonosítja. Ha a meghirdetett állást kínáló ügyfele céglogóját teszi közzé, akkor kijelenti, hogy rendelkezik ezzel az engedéllyel. Az állást kínáló felhasználó szintén garantálja, hogy az általa elhelyezett link a saját weblapjára mutat. Arra is garanciát vállal, hogy az általa elhelyezett állás a sajátja, vagy A Partner kötelezi magát arra, hogy a hirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát kéri közzétenni.

 9. A Felhasználó garantálja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot és nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. A Felhasználó felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; megtévesztő jellegű adatokat; bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket; reklámot; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

 10. A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért való felelősségét kizárja.

 11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, a hirdetés látogatottságának elmaradása, vagy a hirdetés, munkavállaló keresés eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért.

 12. Partner garantálja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés igénylésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím) az adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt.

 13. Felhasználó a hirdetés szolgáltatás igénybevétele esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetés a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján és szerint megjelenítésre kerüljön, és azokat a Weboldal, illetve a Szolgáltató saját és/vagy partner weboldalainak felhasználói megtekinthessék.

 
VII. A regisztráció megszűnése

 

 1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik; a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor. A regisztráció törlését a felhasználó is kezdeményezheti emailben, ebben az esetben a felhasználó megfelelő azonosítása után a regisztráció törlése megvalósul.


VIII. Egyéb rendelkezések

 

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.


Taszár, 2012. július 8.